Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (“Podmienky”) spoločnosti E-commerce Group, s.r.o., so sídlom Laca Novomeského 2630/13, 08501 Bardejov, IČO: 47589175, zapísanej v obchodnom registri pod sp. zn. 31437/P vedenom na Okresnom súde Prešov (Slovensko), e-mail: info@eltrox.sk, telefónne číslo +421 911 433 965 („My” alebo „Predávajúci”) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich, a Nás, ako predávajúcich, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („Zmluva“) uzavreté prostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.eltrox.sk

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu https://www.eltrox.sk/informacie/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie Podmienok môžeme jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

Ako iste viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás, a Zmluva je tak uzatvorená dištančným spôsobom v prostredí E-shopu, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky ( „webové rozhranie E-shopu“).

Pokiaľ niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda pred Podmienkami prednosť.

 1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE
  • Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
  • Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
  • Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
  • Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
  • Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
  • Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami oznámených údajov, ktoré umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzatvorených Zmlúv;
  • Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;
  • Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.
 2. Všeobecné ustanovenia a poučenie
  • Kúpa Tovar je možná iba cez webové rozhranie E-shopu.
  • Pri nákupe Tovaru je Vaša povinnosť poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.
 3. UZATVORENIE ZMLUVY
  • Zmluvu s Nami je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku.
  • Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame.
  • Na to, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:
   1. Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Pridať do košíka“);
   2. Informácie o cene, cene za dopravu, spôsobe platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;
   3. Svoje identifikačné a kontaktné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
  • V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžte až do doby jej vytvorenia meniť údaje a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla “Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ Objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše zoznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. Na potvrdenie a súhlas slúži začiarkavacie políčko. Po stlačení tlačidla „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.
  • Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, ako Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu Objednávky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
  • Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, keď Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené dodať. Informáciu o maximálnom počte Tovarov Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie Zmluvy v pozmenenej podobe objednávky (alternatívny tovar) . Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte.
  • V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, keď ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba alebo prebýva cifra.
  • V prípade, keď dôjde k uzatvoreniu Zmluvy, Vám vzniká záväzok k zaplateniu Celkovej ceny.
  • V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku jeho prostredníctvom. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vypĺňať Vaše identifikačné údaje.
  • V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Pokiaľ tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.
 4. Užívateľský účet
  • Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.
  • Pri registrácii Užívateľského účtu je Vaša povinnosť uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.
  • Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
  • Užívateľský účet je osobný, a nie ste teda oprávnení umožniť jeho využívanie tretím osobám.
  • Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho viac ako 3 roky nevyužívate, alebo v prípade, keď porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.
  • Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
 5. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA
  • Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
  • Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.
  • Platbu Celkovej ceny po Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi: platba kartou, dobierka, prevod na účet, faktúra so splatnosťou (len pre firmy - vyhradzujeme si možnosť odmietnuť túto možnosť)
   1. Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Shoptet Pay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/sk/vseobecne-obchodne-podmienky-sluzby-shoptet-pay/ . V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 12 hodín
   2. Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
   3. Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 96 hodín.
   4. Faktúra so splatnosťou. Tovar je do zaplatenia faktúry majetkom predávajúceho. Pokiaľ objednávateľ za tovar nezaplatí do doby splatnosti faktúry bude mu účtovaná pokuta z omeškania platby a to vo výške 2 % denne.
  • Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu a dostupná v Užívateľskom účte.
  • Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.
 6. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA PREDMETU KÚPY

  • Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:
   1. Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností DPD, 123kuriér
   2. Vyhradzujeme si možnosť zmeniť spôsob doručenia, alebo dopravcu. V prípade ak objednaný tovar presahuje rozmery, hmotnosť pre uloženie do alzaboxu, odberného miesta alebo hmotnostného limitu daného dopravcu. Vybraný bude vždy najlacnejší možný spôsob doručenia na adresu.
  • Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.
  • Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená na E-shope je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania.
  • Po prevzatí Tovaru od dopravcu je Vaša povinnosť skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru av prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poruche na obale, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
  • V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 4 Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Pokiaľ sa rozhodneme toto právo využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.
  • Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v Zmluve dohodnutý, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 14 dní od doručenia e-mailu.
  • Nebezpečné škody na Tovare na Vás prechádzajú v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 4 Podmienok, na Vás nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
  • V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti Vás budeme vždy informovať v prípade:
   1. mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať;
   2. omeškanie s dodaním Tovaru od nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.
  • V prípade, že nebudeme schopní Vám Tovar dodať ani do 30 dní od uplynutia doby doručenia Tovaru uvedeného v potvrdení Objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, sme My aj Vy oprávnení od Zmluvy odstúpiť.
 7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
  • Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare podľa čl. 7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä potom, že:
   1. má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré je možné s ohľadom na povahu Tovaru očakávať;
   2. je vhodné na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;
   3. zodpovedá akosti alebo vykonaniu dohodnutej vzorky, ak bola akosť alebo prevedenie stanovená podľa vzorky;
   4. je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
   5. spĺňa požiadavky na neho kladené právnymi predpismi;
   6. nie je zaťažené právami tretích strán.
  • Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa podľa neskorších predpisov).
  • V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 1, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva z vadného plnenia (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu či listu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačných údajov. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok. V uplatnení práva z chybného plnenia je potrebné zvoliť, ako chcete vadu vyriešiť, pričom túto voľbu nemôžete následne, s výnimkou prípadov podľa čl. 7.4, bez nášho súhlasu zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s Vami uplatneným právom z chybného plnenia. V prípade, že si nezvolíte riešenie vady, máte práva uvedené v čl. 7.5 aj v situáciách, keď chybné plnenie bolo podstatným porušením Zmluvy.
  • Ak je chybné plnenie podstatným porušením Zmluvy, máte nasledujúce práva:
   1. na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru;
   2. na odstránenie vady opravou Tovaru;
   3. na primeranú zľavu z Ceny;
   4. na odstúpenie od Zmluvy.

V prípade, že zvolíte vyriešenie podľa bodov a) alebo b) a My vadu takto neodstránime v primeranej lehote, ktorú sme uviedli, alebo Vám oznámime, že týmto spôsobom vadu neodstránime vôbec, máte práva podľa bodov c) ad), aj keď ste ich v rámci reklamácie pôvodne nepožadovali. Zároveň pokiaľ si zvolíte odstránenie vady opravou Tovaru a My zistíme, že je vada neopraviteľná, oznámime Vám to a môžete si zvoliť iný spôsob odstránenia vady.

 • Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením Zmluvy, máte nasledujúce práva:
  1. na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru;
  2. na odstránenie vady opravou Tovaru;
  3. na primeranú zľavu z Ceny.

Pokiaľ však vadu neodstránime včas alebo odmietneme vadu odstrániť, vzniká Vám právo od Zmluvy odstúpiť. Odstúpiť môžete tiež v prípade, keď nemôžete Tovar riadne používať na opakovaný výskyt vád po oprave Tovaru alebo pri väčšom počte vád Tovaru.

 • V prípade podstatného i nepodstatného porušenia nemôžete odstúpiť od Zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, pokiaľ nemôžete vrátiť Tovar v stave, v akom ste ho obdržali. To ale neplatí v nasledujúcich prípadoch:
  1. ak došlo k zmene stavu Tovaru v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady;
  2. ak bol Tovar použitý ešte pred objavením vady;
  3. ak nebola možnosť vrátenia Tovaru v nezmenenom stave spôsobená Vaším konaním alebo Vaším opomenutím,
  4. ak došlo z Vašej strany pred objavením vady na predaj, spotrebovanie alebo pozmenenie Tovaru pri obvyklom použití; pokiaľ k tomu však došlo len čiastočne, je Vašou povinnosťou tú časť Tovaru, ktorú vrátiť je možné a v takom prípade Vám nebude vrátená časť Cien zodpovedajúca Vášmu prospechu z použitia časti Tovaru.
 • Do 3 dní od obdržania reklamácie Vám na e-mailovú adresu potvrdíme, že sme reklamáciu obdržali, kedy sme ju obdržali a predpokladanú dobu trvania vybavenia reklamácie. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej obdržania. Pri produktoch značky Volt Polska sa doba reklamácie môže predĺžiť až na 45 dní. Lehota môže byť po našej vzájomnej dohode predĺžená. Pokiaľ lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy.
 • O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu vady dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou Nám pôvodný Tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme My.
 • V prípade, že ste podnikateľ, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.
 • V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatiť práva z chybného plnenia pri vade, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
 • Ustanovenia ohľadom práva z chýb sa nepoužijú v prípade:
  1. Tovar, ktorý je predávaný za nižšiu Cenu, na vadu, pre ktorú bola nižšia Cena dohodnutá;
  2. opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;
  3. použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal, keď ste ho prevzali;
  4. kedy to vyplýva z povahy Tovaru.
 1. Odstúpenie od zmluvy
  • K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho počiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
  • V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením §1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane , začína bežať dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačných údajov). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok.
  • Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:
   1. Tovar, ktorého Cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na Našej vôli a môže k nim dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
   2. dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ich Cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých na Našej vôli;
   3. Tovar, ktorý bol upravený podľa Vášho priania alebo pre Vašu osobu;
   4. Tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným;
   5. Tovar v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vyňatý a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
   6. dodávka zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;
   7. dodávka novín, periodík alebo časopisov;
   8. kupujúci nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade že si objedná tovar ktorý sme na základe jeho objednávky objednali výlučné pre kupujúceho.

   9. Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi. (nie nákup na IČO!) Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlučne na súkromné účely.

   10. Odstúpenie od zmluvy v prípade právnickej osoby (firmy) nie je možné. V určitých prípadoch je možné dohodnúť sa na zámene tovaru, ale všetko po konzultácii a odsúhlasení vedenia našej spoločnosti.

   11. v prípade tovaru ktorý sme nemali skladom a na Vašu žiadosť sme ho objednali.
   12. dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.
  • Lehota na odstúpenie podľa čl. 2 Podmienok sa považuje za zachovanú, pokiaľ Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
  • V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, ako Nám Tovar vrátite. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
  • V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 2 Podmienok ste povinní Nám Tovar zaslať do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s vrátením tovaru k Nám. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali. V prípade odstúpenia z dôvodu, že My porušíme uzavretú Zmluvu, hradíme aj náklady spojené s vrátením tovaru k Nám, avšak opäť iba do výšky Ceny za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pri dodaní Tovaru ponúkali.
  • Zodpovedáte Nám škodu v prípadoch, keď bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.
  • My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tým, než Vám dodáme Tovar, pokiaľ existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné Tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru), a to aj pred uplynutím doby uvedenej v čl. 9. Podmienok. Môžeme tiež od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ je zjavné, že ste uviedli v Objednávke zámerne nesprávne informácie. V prípade, že nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda ako podnikateľ, sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodu.
 2. Riešenie sporov so spotrebiteľmi
  • Nie sme vo vzťahu ku kupujúcim viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
  • Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom elektronickej adresy info@eltrox.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti zašleme na elektronickú adresu kupujúceho.
  • K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Obrancov mieru 6

   080 01 Prešov 1, internetová adresa: http://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcej sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

  • Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Záverečné ustanovenia
  • Pokiaľ Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Slovenskej republiky), bude sa vzťah vždy vyčíňať právom Slovenskej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú touto dohodou dotknuté Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov.
  • Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
  • Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzavretých zmlúv, ale iba zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.
  • V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
  • Prílohou Podmienok je vzorový formulár na reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.
  • Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so zhrnutím Objednávky obdržíte e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.
  • Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2023


 

Príloha č. 1 - Formulár pre reklamáciu

Adresát:                             E-commerce Group, s.r.o.

Uplatnenie reklamácie

Dátum uzavretia Zmluvy:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný:

 

Popis vád Tovaru:

 

Navrhovaný spôsob pre vybavenie reklamácie, prípadne uvedenie čísla bankového účtu pre poskytnutie zľavy:

 

Zároveň žiadam o vystavenie potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som toto právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie spolu s mojím nárokom vrátane dátumu a spôsobu vybavenia reklamácie.

 

Dátum:

Podpis:

Príloha č. 2 - Formulár pre odstúpenie od Zmluvy

Adresát:                E-commerce Group, s.r.o.

Týmto vyhlasujem, že odstupujem od Zmluvy:

Dátum uzavretia Zmluvy:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Špecifikácia Tovaru, ktorého sa Zmluva týka:

 

Spôsob pre vrátenie obdržaných finančných prostriedkov, prípadne uvedenie čísla bankového účtu:

 

 

Ak je kupujúci spotrebiteľom má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom e-shopu spoločnosti

E-commerce Group, s.r.o. („Spoločnosť“) alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, okrem prípadov uvedených v § 1837 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Toto odstúpenie oznámi kupujúci Spoločnosti písomne na adresu prevádzky Spoločnosti alebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovom formulári.

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od nej obdržal.

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vráti Spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci tovar odovzdá alebo doručí našej spoločnosti, a tovar skontroluje.

 

Dátum:

Podpis: