Vrátenie tovaru - reklamácia

Vrátenie tovaru v skratke:

 • Tovar ktorý chcete vrátiť nesmie byť použitý poškodený alebo inak znehodnotený.
 • Vyžadujeme originálne nepoškodené balenie, všetok obalový materiál a dokumentáciu produktu.
 • V prípade vrátenia menších produktov odporúčame použiť bublinkovú obálku na ktorú napíšete našu adresu.
 • V prípade väčších produktov prosím krabicu zabaľte do potravinárskej fólie alebo papiera a až následne napíšte na balík našu adresu.
 • Balík pošlite na našu adresu: E-commerce Group, s.r.o.  Laca Novomeského 2630/13, 085 01 Bardejov
 • Do balíka priložte lístok s číslom Vašej objednávky alebo kópiu faktúry.

Príklad správne zabaleného produktu:

správne zabalený

Príklad nesprávne zabaleného produktu kde zákazník polepil krabicu s tovarom lepiacou páskou, takýto tovar je znehodnotený a nie je možné ho vrátiť:

nesprávne zabalený

 Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu eltrox.sk od našej spoločnosti:

E-commerce Group, s.r.o., so sídlom Laca Novomeského 2630/13, 085 01 Bardejov

IČO: 47589175

DIČ: 2024000066

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov oddiel Sro, vložka 31437/P

adresa pre doručenie: E-commerce Group, s.r.o., Laca Novomeského 2630/13, 085 01 Bardejov

telefónne číslo: +421 911 433 965

kontaktný e-mail: info@eltrox.sk

 

 1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?
 • Ako predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol dodaný ten tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:
 • má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré popisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
 • sa hodí na účel, ktorý uvádzame, alebo na ktorý sa zakúpený tovar obvykle používa;
 • zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dojednaná, prípadne akosti, ktorú pre daný typ tovaru ustanovujú platné a účinné právne predpisy; a
 • nemá právne vady, tj. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru.

Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľov neposkytujeme žiadnu záruku za akosť.

 • Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Pokiaľ tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok.
 1. Aká je záručná doba?
  • Pri nepoužitom spotrebnom tovare je záručná doba 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

U použitého tovaru je záručná doba 12 mesiacov od prevzatia tovaru.

 • V prípade, že vám bude tovar vymenený či opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely, nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, počas ktorej ste nemohli kvôli vade tovaru užívať, tj najmä o dobu, počas ktorej je tovar v oprave.
 1. Aké práva z chybného plnenia máte?
  • Vaše práva z chybného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117, a tiež § 2165 až 2174.
  • V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami vám patria najmä nasledujúce práva:
 2. Doplnenie toho, čo chýba

Pokiaľ vám dodáme tovar v menšom množstve, než ktorý bol dojednaný, alebo vám dodáme nekompletný tovar, máte právo na doplnenie toho, čo chýba.

 1. Zľava z kúpnej ceny

Pokiaľ pri prevzatí tovaru existovala na tovar vada alebo sa vada vyskytla v záručnej dobe, môžete požadovať vždy primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 1. Výmena tovaru alebo chybné súčasti tovaru

Výmenu tovaru alebo chybné súčasti tovaru môžete požadovať vždy, pokiaľ to nie je neúmerné k povahe vady (tj najmä v prípade, keď nie je možná bezprostredná oprava veci) a pokiaľ sa nejedná iba o nepodstatné porušenie zmluvy.

Právo na výmenu tovaru vám nepatrí v prípade, že je chybná iba časť (súčasť) tovaru. Pokiaľ v priebehu reklamačného konania dôjdeme k záveru, že je chybná iba súčasť tovaru, vymeníme vám túto súčasť.

Požadovať výmenu tovaru nemôžete pri tovare použitom alebo predávanom za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny.

 1. Oprava veci

Pokiaľ je možné tovar opraviť, patrí vám právo na bezplatné odstránenie vady. Pokiaľ sa v priebehu reklamačného konania ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, budeme vás bezodkladne informovať a môžete zvoliť iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.

 1. Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)

Vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:

 • dodanie vadnej alebo nekompletnej veci z našej strany zakladá podstatné porušenie zmluvy; alebo
 • nie sme schopní odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní tovar s touto chybou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo
 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (výskyt tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách); alebo
 • sa na tovare vyskytne väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných vád, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru); alebo
 • nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie/nezjednáme nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
  • Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v tom stave, v akom ste ju obdržali. Výnimkou sú prípady, keď:
 1. došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 2. ste použili vec ešte pred objavením vady;
 3. ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojím konaním alebo opomenutím; alebo
 4. ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

 

 1. Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?
  • Práva z chybného plnenia vám nepatria, ak:
 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
 • ste chybu sami spôsobili; alebo
 • uplynula záručná doba.
  • Záruka a nároky z zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:
 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním (za opotrebenie spôsobené užívaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);
 • vady použitej veci zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v okamihu, kedy ste ich prevzali;
 • veci predávané za nižšiu cenu – iba vo vzťahu k vade, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná; alebo
 • veci, ak to vyplýva z ich povahy (najmä tovar, ktorý zo svojej povahy nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby).

 

 1. Ako postupovať pri reklamácii?
  • Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady.
  • Reklamácie prijímame tak, že nám produkt pošlete na našu adresu.

Pokiaľ máte záujem o opravu veci, av potvrdení o trvaní práv z chybného plnenia (záručnom liste) je uvedená osoba určená na opravu, ste povinní uplatniť reklamáciu u tejto osoby. Túto povinnosť máte iba v prípade, že sa táto osoba nachádza na rovnakom mieste ako my alebo na mieste k vám bližším.

 • Odporúčaný postup pri reklamácii:
 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom alebo písomne;
 • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o doplnenie toho, čo chýba, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho chybné súčasti, opravu veci, vrátenie peňazí, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu sídla alebo prevádzky (príp. na adresu osoby určenej na opravu), pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodenie či zničenie;
 • pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

 • Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady.
 • O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.
 • Pokiaľ zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä pri neodstrániteľných vadách alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás bezodkladne kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
 • Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť vadu.

 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 10.6.2021